Fitness-regler

Særlige vilkår for ØIF Fitness


ØIF Fitness er underkastet de vedtægter, der gælder for

Ørslev Idrætsforening med følgende tilføjelser

1. Navn

Foreningens navn er: ØIF Fitness

Stiftet 31. januar 2016

Hjemsted: Ørslev, Ringsted Kommune


2. Formål

Formålet med et foreningsbasseret fitnesscenter i Ørslev er:

- At kunne tilbyde medlemmerne mulighed for at træne efter individuelle og personlige behov

- At skabe rammerne for lokalt samvær og sociale aktiviteter for alle med henblik på fysisk og psykiske velvære


3. Organisering

Foreningen er en selvstændig afdeling af Ørslev Idrætsforening med separat økonomi og underkastet de vedtægter, der gælder for Ørslev Idrætsforening.

Foreningen er tilsluttet koncepterne for DGI/DIF Foreningsfitness.


4. Særlige vilkår for ØIF Fitness

Bestyrelsen for ØIF Fitness har ansvar for den daglige ledelse og drift af ØIF Fitness i samarbejde med foreningens instruktører.

De nærmere opgaver og deres fordeling mellem bestyrelsen og instruktørerne fastlægges i en separat foreningsordning for ØIF Fitness.

Tegningsregler udarbejdes af bestyrelsen i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for ØIF Fitness.

ØIF Fitness bekender sig til DGI/DIF´s gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur.


5. Medlemskab

Enhver person over 15 år, der er gjort bekendt med og kan acceptere foreningens vedtægter, samt til en hver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i ØIF Fitness.

Børne under 15 år kan med forældrenes underskrift optages på særlige hold rettet mod børn og teenagere.

Ved medlemskab udleveres et nøglekort, der giver adgang til fitnesscentret.

Nøglekortet er personligt og må ikke udleveres til andre.

Oprettelse af medlemskab kræver rettidig indbetaling af kontingent.

Bestyrelsen:

Procedure for optagelse

Kontingent og betaling

Regler for udmeldelse

Træningsvilkår

Ovenstående vil fremgå af de vilkår og regler, der underskrives ved indmeldelsen.


Alle instruktører skal være medlem af foreningen.


6. Kontingent

Kontingentet betales ½ årligt. Det koster 200,- kr. at blive oprettet som medlem. Dette beløb betales ved indmeldelsen, og man får udleveret sit eget nøglekort.


Selve medlemskabet koster 133,- kr. om måneden, og der opkræves for ½ år ad gangen.

Dvs. der er en bindings periode på 6 måneder. Kontingentet betales via PBS.


Medlemskabet opkræves i februar og august. Melder man sig ind i f.eks. maj så betaler man 3 x 133,- kr. frem til august, derefter opkræves man for et halvt år ad gangen.


Når du har betalt dit ½ årlige medlemskab samt fået udarbejdet dit personlige træningsprogram er du medlem og kan begynde at træne i Fitness centret.


7. Udelukkelse / Karantæne

Bestyrelsen og instruktører har kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende ved overtrædelse af vilkår og ordensregler - uden mulighed for refusion.

Karantænen kan indklages for årsmødet, som derefter afgør dette.

Dette kan ske på baggrund af:

Manglende indbetaling af kontingent, senest en måned efter forfald

Et medlem, der handler i modstrid med de, af foreningens fastlagte vedtægter og ordensregler

Mobning, uregelmæssig adfærd i form af højt støjniveau, rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller doping samt uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskiner


8. Erstatningspligt

For særlig eller uagtsom beskadigelse af foreningens ejendele medfører erstatningspligt.

Hvis det personlige adgangskort mistes, skal dette erstattes.


9. Bestyrelse

Foreningen har en daglig bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på en generalforsamling.

Bestyrelsen består af:

Formand

Kasserer

3 bestyrelsesmedlemmer.


Formanden er på valg hvert år, kasseren og 2 bestyrelses medlemmer vælges på lige år og 1 bestyrelses medlem vælges på ulige år.


Bestyrelsen er selvsupplerende frem til næste generalforsamling.


Alle instruktører binder sig for en 1-årig periode og skal kunne varetage 2 timers hver uge samt får uddannelsen betalt af foreningen.


10. Regnskab

ØIF Fitness har selvstændigt budget, regnskab og disponere over egne midler uafhængigt af

Ørslev Idrætsforenings fællesforening.

Regnskabsåret går fra 1. januar - 31. december.

Budget og regnskab skal forelægges og godkendes ved årsmødet.

Regnskab revideres af ØIF revisorer.

Bestyrelsen anvender et evt. overskud til udvikling og fornyelse af fitnesscentret.

Overskud skal i alle tilfælde anvendes inden for fitnessrelevante formål.


11. Generalforsamling

Der afholdes selvstændig generalforsamling for ØIF Fitness i marts måned, sammen med Ørslev Idrætsforenings ordinære generalforsamling.

Bekendtgørelse af generalforsamlingen skal ske dels ved opslag i fitnesscentret og dels ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen.

Bestyrelsesmedlemmer af Ørslev Idrætsforening kan deltage i generalforsamlingen med taleret.

Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før afholdelsen.

Alle afgørelse træffes ved simpelt flertal med undtagelse af vedtægtsændringer og udelukkelse af medlemmer.

Skriftlig afstemning kan efter ønske anvendes.

Stemmeberettigede er fuldgyldige medlemmer af ØIF Fitness (forældre til medlemmer under 15 år).

Valgbare er fuldgyldige medlemmer, som er fyldt 18 år.

Ovenstående regler er også gældende ved ekstraordinær generalforsamling.

Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de gyldige medlemmer stiller skriftlig krav herom med deres personlige underskrift.


Dagsorden for et ordinært generalforsamling består af følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmetæller

Beretning v/ Bestyrelsen

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab v / Kasseren

Fremlæggelse af budget

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse

Indkomne forslag

Eventuelt


12. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden


13. Hæftelse

Foreningen hæfter alene ved sin formue for de forpligtelser, som den lovlige bestyrelse pådrager dem, Bestyrelsens medlemmer hæfter således ikke personligt for foreningens forpligtelser.


14. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan foretages ved enhver ordinær og ekstraordinær "årsmøde" og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.


15. Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremødte stemmeberettigede på 2 årsmøder med min. 14 dages mellemrum stemmer for.

Eventuelle mulige aktiver fordeles efter generalforsamlingens beslutning, men kan kun anvendes til motionsrelaterede formål.